Sara City - A Sara City, Near Nafed Compund, Kharabwadi, Chakan, Pune.
Sara City - B Sara City, Near Nafed Compund, Kharabwadi, Chakan, Pune.
Sara City - B10 Sara City, Near Nafed Compund, Kharabwadi, Chakan, Pune.
Sara City - D Sara City, Near Nafed Compund, Kharabwadi, Chakan, Pune.
Sara Orchid Sara Orchid, Chakan Talegaon Road,Kharabwadi, Chakan, Pune.
Sara City Ph-B Kharabwadi, Chakan, Pune
Sara City Ph-D Kharabwadi, Chakan, Pune
Sara City Ph-A Kharabwadi, Chakan, Pune
Sara Orchid Nashik Fata, Chakan, pune
Sara City B10 Kharabwadi, Chakan, Pune
Sara Metroville Tathawade Rd, Vishnu Dev Nagar, Punawale, Dattwadi, Pune
Sara Sanskruti Kharabwadi, Chakan Talegaon Road,Chakan, Pune
Signature 28 Chakan-Talegaon Road, Kharabwadi, Near Nafed Campus, Chakan
Sara Business Center Gat No, 62/63, Kharabwadi, Chakan, Talegaon Road, Chakan Pune, Maharashtra -4110501